OPIEKUN MEDYCZNY

Od września 2021 r. kompetencje opiekuna medycznego poszerzają się o zupełnie nowe umiejętności, a kierunek staje się wreszcie pełnoprawnym zawodem medycznym, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci będą mogli wykonywać wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu dializoterapii, asystowania do operacji i pobierania krwi żylnej, cewnikowania pacjenta, tlenoterapii, pielęgnacji wkłucia centralnego, pielęgnacji portu naczyniowego, wkłucia doszpikowego, iniekcji domięśniowych, odśluzowania dróg oddechowych, pielęgnacji rurki tracheotomijnej. Opiekun medyczny będzie również nabywał kompetencje fizjoterapeuty z zakresu prowadzenia przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe, oznaczania stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru, prowadzenia dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów, karmienia przez PEG. Opiekun medyczny w sposób profesjonalny będzie mógł pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów opiekuńczych w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. 
Nabędzie kompetencje pomagania podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb bio–psycho-społecznych. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomoże w sposób profesjonalny i jednocześnie wesprze osobę chorą i niesamodzielną.

Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej będzie mógł podjąć współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Absolwenci tego kierunku z łatwością znajdą pracę:

  • w szpitalach,
  • w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • w niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
  • domach i ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
  • hospicjach
  • sanatoriach
  • domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

>W trakcie nauki język niemiecki zawodowy oraz język migowy poszerzają możliwości kontaktu z pacjentami niesłyszącymi oraz za granicą.

Technik mechanik pojazdów samochodowych, motocyklowych

Mechanik motocyklowy to nowy zawód,  który na mocy rozporządzenia MEN pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do organizowania i wykonywania procesów obsługi i naprawy pojazdów, dokonywania oceny stanu technicznego i ustalania przyczyn niesprawności. Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych lub motocyklowych potrafi prowadzić dokumentację związaną z obsługą i naprawą samochodów, prowadzić usługi motoryzacyjne, może zajmować się sprzedażą samochodów lub motocykli oraz artykułów motoryzacyjnych, również może prowadzić postępowania związane z ubezpieczeniami oraz obrotem pojazdami samochodowymi. Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów i motocykli, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich części, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów, prowadzić działalność gospodarczą. Po ukończeniu technikum i zdaniu matury można ubiegać się o przyjęcie na studia techniczne, a szczególnie na kierunku mechanicznym.

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych może pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, albo prowadzić samodzielną działalności w tym zakresie. Technik usług kosmetycznych przeprowadza diagnozę kosmetyczną oraz wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej (zachowawczej), leczniczej i upiększającej w obrębie twarzy i całego ciała. W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Dodatkowo w trakcie zajęć uczestniczy w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli znanych firm kosmetycznych, a także zdobywa certyfikaty, które umocnią jego pozycję w oczach potencjalnych pracodawców!

Kształcenie obejmuje takie zagadnienia, jak podstawy anatomii czy dermatologii, kosmetykę pielęgnacyjną i upiększającą czy zabiegi dłoni, stóp i ciała. Studium kosmetyczne daje wiedzę i umiejętności, dzięki którym absolwenci będą mogli zdobyć pracę w salonach kosmetycznych, studiach stylizacji i wizażu czy salonach odnowy biologicznej. 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Po ukończeniu szkoły technik ochrony fizycznej osób i mienia może pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu szkoły absolwent może ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala uzyskać lepsze wynagrodzenie oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia.

Technik administracji 

Absolwent tego kierunku otrzymuje państwowy dyplom z tytułem Technik Administracji.Jest osobą odpowiedzialną w firmie lub instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo – księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji. Absolwent może podjąć pracę w urzędach administracji państwowej, organach administracji samorządowej wszystkich szczebli, biurach, fundacjach, stowarzyszeniach, urzędach celnych i skarbowych, bankach, agencjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach państwowych i wielu innych.

Technik BHP

W każdej większej firmie musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą. Technik BHP przygotowuje analizy dotyczące bhp w danej firmie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Prowadząc własną działalność gospodarczą w innych dziedzinach, warto dodatkowo uzyskać tytuł technika bhp. Posiadając większą wiedzę w tej dziedzinie, bardziej świadomie dba się o bezpieczeństwo w swojej firmie.