Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – forma zaoczna

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zajęcia w systemie zaocznym (LO, kursy kwalifikacyjne) rozpoczynają się we wrześniu 2015roku.

Podania do szkoły można składać w terminie do końca sierpnia 2015 r. na formularzu dostępnym na stronie internetowej szkoły, bądź na miejscu – w sekretariacie Szkoły Zaocznej, dołączając oryginał świadectwa oraz jedną fotografię. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.505 041 526, 505 041 528, 512 451 789, 503 138 111

Efekty kształcenia :

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie „kucharz”:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji T.15 ( Organizacja żywienia i usług gastronomicznych) :

– Planowanie i ocena żywienia,

– Organizowanie produkcji gastronomicznej,

– Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych ?

* Uzyskać kwalifikację T.6 (Sporządzanie potraw i napojów) w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

* Uzyskać kwalifikację T.15 ( Organizacja żywienia i usług gastronomicznych )na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

* Uzyskać wykształcenia średnie.

*Posiadacz zawodu kucharz musi tylko uzyskać kwalifikację T.15( Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Masz możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani sa do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela . Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Do paska 

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Główne cele w kształceniu:

– Planowanie, rozliczanie i ocena żywienia organoleptycznie oraz przy użyciu programów komputerowych.

– Planuje i opracowuje projekty przygotowywanych potraw. Dokonuje ich kalkulacji i przygotowuje karty MENU zwracając uwagą na skład i jakość potraw. Oblicza i przygotowuje potrawy dietetyczne.

– Planuje i przygotowuje obsługę gastronomiczną. Uzyskuje umiejętności w zakresie profesjonalnym obsługi kelnerskiej.

Efekty kształcenia

1. Planowanie i ocena żywienia

Słuchacz po ukończeniu kursu:

1) klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;

2) wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;

3) charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;

4) przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia;

5) planuje posiłki oraz układa jadłospisy;

6) przestrzega zasad zamienności produktów;

7) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;

8) stosuje metody oceny sposobów żywienia;

9) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;

10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia;

11) rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;

12) rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;

13) określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej

Słuchacz po ukończeniu kursu:

1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;

2) planuje produkcję potraw i napojów;

3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;

4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;

5) rozróżnia rodzaje kart menu;

6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;

7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;

8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;

9) opracowuje receptury gastronomiczne;

10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Słuchacz po ukończeniu kursu:

1) klasyfikuje usługi gastronomiczne;

2) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;

3) klasyfikuje usługi gastronomiczne;

4) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;

5) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;

6) kalkuluje koszty usług gastronomicznych;

7) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;

8) planuje usługi gastronomiczne;

9) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;

10) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;

11) dobiera zastawę i bieliznę stołową;

12) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;

13) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;

14) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych;

15) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.