Technik Odlewnik – forma zaoczna,

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zajęcia w systemie zaocznym (LO, kursy kwalifikacyjne) rozpoczynają się we wrześniu 2015roku.

Podania do szkoły można składać w terminie do końca sierpnia 2015 r. na formularzu dostępnym na stronie internetowej szkoły, bądź na miejscu – w sekretariacie Szkoły Zaocznej, dołączając oryginał świadectwa oraz jedną fotografię. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.505 041 526, 505 041 528, 512 451 789, 503 138 111

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w odlewniach żeliwa, stali lub metali nieżelaznych; przygotowuje dokumentację technologiczną i konstrukcyjną procesów wytwarzania odlewów.

Zawód Technik Odlewnik m. in. obejmuje takie efekty kształcenia jak:

a) po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie „operator maszyn i urządzeń odlewniczych”:

M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów,

M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali.

b) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w kwalifikacji M.37 (Operator maszyn i urządzeń odlewniczych)

Prowadzenie procesu odlewniczego,

Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów wytwarzania odlewów,

Kontrola jakości procesów odlewniczych.

Jaki zostać Technikiem Odlewnikiem?

*Uzyskać kwalifikacje M.4 (Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów), M.5 (Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali ) uzyskane w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

* Uzyskać kwalifikację M.37(Operator maszyn i urządzeń odlewniczych)

na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

*Uzyskać wykształcenia średnie.

* Posiadacz zawodu operator maszyn i urządzeń odlewniczych musi uzyskać kwalifikację M.37 (Operator maszyn i urządzeń odlewniczych)

Jak uzyskać wykształcenie średnie ?

Dajemy możliwość na równoczesną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na podobnych zasadach jak dotychczasowe technika.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani do klasy 2 na semestr 3 w LO.

Osoby, które z różnych przyczyn przerwały naukę w szkołach dla młodzieży, przyjmowane są do klasy 1, 2 lub 3 w zależności od ukończonej dotychczas klasy.

Nauka przebiega w formie zaocznej sobota-niedziela . Przedmioty zawodowe w te same dni co przedmioty ogólnokształcące.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

pasek4.jpg

Główne cele i środki dydaktyczne w kształceniu

Przygotowywanie procesu technologicznego wytwarzania odlewów o raz planowanie kontroli jakiści.

Kwalifikacja obejmuje następujące efekty kształceni

  1. Prowadzenie procesu odlewniczego

Słuchacz po ukończeniu kursu:

1) rozpoznaje elementy schematu organizacyjnego zakładu odlewniczego;

2) rozróżnia zadania komórek organizacyjnych zakładu odlewniczego;

3) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;

4) sporządza zapotrzebowanie na urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały i surowce niezbędne w procesie produkcyjnym;

5) dokonuje rozliczeń materiałowych;

6) dobiera przyrządy kontrolne do oceny stanu technicznego oprzyrządowania odlewniczego, maszyn i urządzeń;

7) planuje sposoby zapobiegania wadom odlewów;

8) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w zakresie dotyczącym procesów odlewniczych.

2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów wytwarzania odlewów

Słuchacz po ukończeniu kursu:

1) rozróżnia elementy dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn oraz stosowane w niej oznaczenia;

2) rozróżnia rodzaje naddatków uwzględnianych w dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn;

3) dobiera, na podstawie norm, wartość skurczu odlewniczego, naddatków na obróbkę mechaniczną oraz naddatków technologicznych odlewanych części maszyn;

4) dobiera płaszczyznę podziału odlewu oraz sposób doprowadzenia ciekłego metalu do wgłębienia formy;

5) oblicza elementy układu wlewowego;

6) wykonuje rysunki surowych odlewów i form odlewniczych;

7) planuje sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów wykonanych w formach piaskowych;

8) dobiera elementy znormalizowane do zespołów modelowych, modeli i rdzennic;

9) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcji zespołów modelowych oraz oprzyrządowania odlewniczego do precyzyjnych metod odlewania;

10) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcyjne kokil i form ciśnieniowych;

11) dobiera główne i pomocnicze materiały formierskie oraz oblicza ich zawartość w zależności od rodzaju masy formierskiej;

12) dobiera materiały do wykonywania pokryć ochronnych wgłębienia formy i powierzchni rdzeni;

13) dobiera parametry suszenia form i rdzeni oraz temperaturę utwardzania form skorupowych, wypalania form ceramicznych, suszenia form gipsowych;

14) oblicza normę czasu pracy potrzebnego do wykonania formy lub rdzenia;

15) dobiera skład mieszanek stosowanych do wykonania modeli wytapianych;

16) dobiera sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów wykonanych metodą odlewania precyzyjnego.

3. Kontrola jakości procesów odlewniczych

Słuchacz po ukończenia kursu:

1) rozróżnia właściwości technologiczne i wytrzymałościowe materiałów formierskich oraz mas formierskich i rdzeniowych;

2) rozróżnia metody badania właściwości materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych w masach formierskich i rdzeniowych;

3) klasyfikuje piaski formierskie na podstawie wyników badań;

4) rozróżnia metody badania wytrzymałości, wilgotności, przepuszczalności, twardości i stopnia zagęszczenia mas formierskich i rdzeniowych;

5) dobiera aparaturę i urządzenia do pomiaru parametrów mas formierskich, rdzeniowych, spoiw, piasków, lepiszcza;

6) wykonuje badania laboratoryjne parametrów materiałów oraz mas formierskich i rdzeniowych;

7) rozpoznaje i klasyfikuje wady odlewów i określa przyczyny ich powstawania;

8) dobiera metody ujawniania zewnętrznych i wewnętrznych wad odlewów;

9) dobiera aparaturę do przeprowadzania badań nieniszczących odlewów;

10) wykonuje badania odlewów i ocenia ich jakość;

11) dobiera metody kontroli wymiarów formy odlewniczej i rdzeni;

12) wykonuje pomiary odlewów próbnych;

13) rozróżnia właściwości technologiczne stopów odlewniczych;

14) dobiera metody badania właściwości technologicznych stopów odlewniczych;

15) wykonuje badania właściwości technologicznych stopów odlewniczych;

16) przeprowadza próby technologiczne ciekłego metalu;

17) wykonuje badania składu chemicznego stopów odlewniczych;

18) dobiera urządzenia i przygotowuje zgłady metalograficzne do badań mikroskopowych;

19) rozpoznaje strukturę stopów odlewniczych na podstawie atlasu metalograficznego;

20) rozróżnia metody badań właściwości mechanicznych metali;

21) wykonuje badania właściwości mechanicznych metali.